VABILO

 

Na podlagi statuta ŠD Mošnje, izvršni odbor društva sklicuje redni letni občni zbor, ki bo v soboto 25.2.2017 ob 18.00 uri v sejni sobi PGD Mošnje!

 

Predlagan dnevni red:

1.Otvoritev  in pozdrav
2.Izvolitev organov občnega zbora
3.Poročilo o delu društva v letu 2016
4.Poročilo nadzornega odbora in verifikacijske komisije
5.Razprava na poročila
6.Razrešnica dosedanjim članom organov društva
7.Volitve članov v organe društva
8.Program dela in finančni plan za leto 2017
9.Članarina
10.Razno
11.Zaključek

 

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je na zasedanju prisotnih vsaj 10 članov.

 

 

Mošnje 19.2.2017                                                                                                                                                                                                                                                 IO ŠD Mošnje